Verksamhetsberättelse 2008


Östersjöns Författar- och Översättarcentrum


(Baltic Centre for Writers and Translators - BCWT) är en internationell arbets- och mötesplats som kom till 1993 efter riksdagens beslut och på ett initiativ av samtliga författar- och översättarorganisationer i Norden och Östersjöregionen. Sedan starten har centret som befinner sig mitt i den medeltida Hansestaden Visby välkomnat över 3200 författare och översättare från alla världens hörn.
I gästnätter omräknat blir det 48 000 och i böcker innebär detta att minst 3000 verk skrivits eller översatts på BCWT under dess 15 åriga historia. Centret har bl a genomfört 15 internationella poesifestivaler, åtskilliga översättar-workshops med diversa språkkonstellationer, varit värd och arrangör för UNESCO- och Östersjökonferenser och är en internationellt erkänd institution med långsiktigt och välutvecklat Östersjö-, nordiskt och europeiskt samarbete.
BCWT finansieras av Svenska staten och Gotlands kommun samt erhåller betydande projektbidrag från EU och Nordiska Ministerrådet.
BCWT har stått som internationell förebild för organisationer världen över och betraktas som en unik kulturpolitisk satsning i Östersjöregionen.
BCWT står sedan 1996 under UNESCO.s beskydd.

Målsättning

BCWT skall:
stimulera det litterära och kulturella utbytet mellan länderna runt Östersjön och fungera som en arbets- och mötesplats för författare och översättare i regionen.

aktivt verka för att olika samarbetsprojekt som seminarier, möten och konferenser med anknytning till verksamhetens inriktning drivs vid centret

verka för att ett referensbibliotek med ett för verksamheten adekvat bestånd samt att informationsbas om östersjölitteratur byggs upp

verka som en pådrivande faktor och inspirationskälla i det kulturpolitiska arbetet i östersjöområdet

genom att ständigt söka nya former och samarbetspartners stärka kontakterna mellan författare/översättare i området med särskild prioritet på öst-väst aspekten

bidra till att öka kunskapen och till att stimulera utbytet mellan respektive länders litteratur och författare
Medlemmar

Sveriges Författarförbund, Länsstyrelsen för Gotlands län och Gotlands kommun är medlemmar i den ideella föreningen Östersjöns författar- och översättarcentrum. Medlemmarna utser vardera tre ledamöter till Representantskapet och nominerar ledamöter till den svenska delen av styrelsen.


Representantskapet

Länsstyrelsen: Lena Andersson, Joakim Hansson, Lennart Edlund
Gotlands kommun: Arvo Keinonen, Torsten Gislestam, Björn Jansson. Suppleanter: Solveig Artsman, Stefan Nypelius, Åke Svensson.
Sveriges författarförbund: Gun-Britt Sundström /Katarina Kieri, Mats Fors, René Vázquez Díaz.
Representantskapets årliga möte hölls den 16 maj 2008.


Styrelse

BCWT:s styrelse består av ordförande, sex ledamöter jämte suppleanter. Ordförande väljs av Representantskapet. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Sveriges Författarförbund och Länsstyrelsen nominerar vardera två ledamöter till styrelsen, varav en representant för Högskolan. Gotlands kommun nominerar en ledamot. Östersjöförfattarnas råd (Baltic Writers´ Council, BWC) nominerar två ledamöter för två år, vilka representerar författarförbunden i de övriga medlemsländerna.


Styrelsemedlemmar

Ordförande: Lars-Magnus Lahne, Högskolan. Suppleant: Anders Granat, Länsstyrelsen
Rolf K Nilsson, Gotlands kommun. Suppleant: Sonia Landin/ Anette Medbom
Karin Fager, Länsstyrelsen.
Peter Curman, Sveriges författarförbund. Suppleant: Ingela Bendt
Anders Bodegård, Sveriges författarförbund. Suppleant: Karl Lindqvist
Mudite Treimane, Baltic Writers’ Council/Lettiska författarförbundet. Suppleant: Piret Viires/ Estniska Författarförbundet
Helena Sinervo, Baltic Writers’ Council/ Finska Författarförbundet. Suppleant: Jaana Nikula/ Finska Översättar- och tolkföreningen


Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret 2008 sammanträtt fyra gånger:
29 februari, 16 maj, 3 oktober (i Tallinn: värd Estniska författarförbundet), 5 decemberÖstersjöförfattarnas råd / Baltic Writers’ Council – BWC

BWC är en från Östersjöns Författar- och Översättarcentrum fristående organisation vars främsta syfte är att stödja och inspirera Centret och dess verksamhet. Östersjöns författar och översättarcentrum fungerar som bas för Baltic Writers’ Council (Östersjöförfattarnas Råd) som utser två ledamöter i centrets styrelse. Grundtanken är att BWC huvudsakligen skall vara ett forum för frågor av gemensamt intresse för medlemmarna, att stimulera olika aktiviteter som rör kultur och litteratur samt att underlätta samarbete mellan olika författar- och översättarorganisationer i området.
BWC hade sitt årliga möte på BCWT i Visby den 29 febr -2 mars 2008.


Kansliet

Kansliet har varit bemannat måndag - fredag mellan 8.30 - 16.30.


Anställda

Lena Pasternak, verksamhetsledare, heltid
Patrik Muskos, assistent, heltid
Gladys Bascur – lokalvård, 16 timmar/vecka och fler timmar vid behov


Inköpta tjänster:

Gustav Segerdahl, redovisningsservice
Eva Segerdahl, bokföring, 1-2 timmar varannan vecka
Tore Karlström, revisor Gotlands revisionsbyrå
Vid behov har ADB-tjänster inköpts från IT-Strategen
Bertil Olsson, fastighetsskötare, ca 2 tim per veckaBCWT som arbets- och mötesplats

BCWT är i första hand en arbetsplats för professionella författare och översättare från östersjöregionen och - i mån av plats - från andra länder. Centret disponerar två hus (hyrda från Gotlands Kommun) med 11 gästrum, bibliotek, kök, och andra gemensamma utrymmen. Under 2008 uppgick antalet gästnätter till 2 894 fördelade på 183 författare och översättare från 25 länder.Gästerna stannade i regel 3-4 veckor på s k vistelsestipendium, vilket innebär att man utan kostnad bor och arbetar på centret. Tack vare särskilda medel från EU-ulturprogram, Nordiska ministerrådet, Svenska institutet, Svenska generalkonsulatet i Istanbul och Tysklands Översättarfond kunde 33 författare och översättare beviljas ytterligare stipendier för att täcka kostnader för resor och/eller uppehälle. Dessutom har Estlands Författarförbund, Finlands svenska författarförening, Norges författarförbund och Lettlands kulturfond m.fl beviljat ett antal stipendier öronmärkta för arbetsvistelse vid BCWT. Bland gästerna återfinns också författare, översättare, administratörer, förläggare och andra kulturarbetare som deltagit i olika projekt och möten. Centret har varit välbelagt och stundtals fullt till bristningsgränsen. Centret har nyttjats för publika litterära program, som mötesplats samt som mottagnings- och festlokal för olika större och mindre arrangemang.
Aktiviteter/program

Centret bedriver en omfattande utåtriktad verksamhet såsom författarkvällar, författar- och översättarverkstäder, program på bokmässor, symposier samt litteraturevenemang såsom den internationella poesifestivalen på Gotland (se nedan)

Under 2008 har vi regelbundet haft litterära middagar, då alla husets gäster samlats för att under informella former berätta om sitt arbete och läsa egna publicerade texter eller ”texts-in-progress”. Vid flera tillfällen har tonsättare och konstnärer, som vistats på våra två ”syskoncentra” Baltic Art Centre, BAC och Visby International Centre for Composers, VICC varit inbjudna. De har då berättat om sina verk och idéer samt givit oss smakprov på sina kompositioner.

Under året har vi genomfört ett antal publika program såsom öppet hus, litterära aftnar, uppläsningar med musikinslag, m m .

Publika program

· 6 februari. Litterär afton: Tobias Berggren (Sverige), Thórunn Valdimarsdóttir (Island), Gale Zoë Garnett (Kanada)

· 20 februari. Litterär afton med elever från skrivarlinjen i Fårösund, i samarbete med Gotlands folkhögskola

· 18 mars. Litteratur- och musikprogram: Elena Karnauskaité (Litauen), Zinaida Lindén (Finland/Ryssland), Vladimir Neklyaev (Belarus) samt Duo Violoncellissimo: Olga Veselina och Vadim Larchikov (Ukraina)

· 18 - 20 april. Gotlands bokmässa. Tre program: 1. Henrika Ringbom (Finland), 2. Mårten Westö (Finland). 3. Elo Viiding (Estland)

· 12 augusti. Litteraturprogram i samarbete med Almedalsbiblioteket: Karen-Susan Fessel (Tyskland) och Karin Kickan Holmberg (Sverige)

· 21-24 augusti. Den 15e internationella poesifestivalen

· 5 oktober. Fåglar: Jan Liljekvist och Mats Rosén, en serie fågelstilleben i text och ljud.
Jan Liljekvist, cello, fiol och diverse elektronik
Mats Rosén, text och sång

· 8 november. Little Bird´s Diary, Lettlands första dokumentära animation, med producenten Bruno Aščuks och manusförfattaren Nora Ikstena. I samarbete med Folkets Bio, Visby.

Bokmässor
· 18 - 20 april. Gotlands bokmässa. Monter och program med Henrika Ringbom (Finland), Mårten Westö (Finland), Elo Viiding (Estland)
· 7 – 9 mars. Mariehamns Litteraturdagar, besök och nätverksbyggande

· 29 maj – 1 juni. Thessaloniki Book Fair, föredrag.

· 25 – 28 september. Göteborgs Bokmässa, besök och nätverksbyggande

· 23 – 26 oktober. Helsinki Book Fair, föredrag


Möten, resor, nätverksbyggande, besök och konferenser

· 7 - 8 februari. Nordiskt Kulturforum i Köpenhamn, Workshop II

· 4 – 5 mars. Kulturkontakt Nord, Helsingfors

· 7-9 mars. Litteraturdagarna i Mariehamn. Finland

· 27 mars. Visby. Möte med Eva Susso och Katarina Kieri, Sveriges författarförbund

· 4-5 april. Visby. Konferens Språk på G – Lärarna i moderna språk. Föredrag

· 22 april. Stockholm. Inspelning av poeter vid Elektroakustisk Musik, Fylkingen.

· 7 maj. Möte med Kulturrådet och Gotlands kommun. Visby

· 11 maj. Riksdagens kulturutskott besöker BCWT

· 21 maj. Stockholm. Deltagande vid det av Kulturrådet arrangerade seminariet om EU:s Kulturprogram

· 29 juni – 2 juli. Folkets Hus i Stockholm. Deltagande i WALTIC (Writers´ and Literary Translators´ International Congress) och genomförande av program inom WALTICs ramar

· 2 – 4 oktober. Tallinn, Estland. Möte och bankett vid Estniska Författarförbundet, besök till författar- och översättarhus i Käsmu

· 24 september. Möte med kulturnämnden i Västra Götalandsregionen

· 24 – 25 november. Linköping. Deltagande vid konferensen KulturSverige Nu!

· 11 december. Stockholm. Sveriges Författarförbund, presentation och information om BCWTs verksamhet och administrativa struktur15. Internationella Poesifestivalen på Gotland
21 - 24 Augusti 2008
Östersjöns författar- och översättarcentrum genomförde den 15e upplagan av den internationella poesifestivalen på Gotland. Festivalen invigdes den 21 augusti vid BCWT:s hus på Klinten i Visby och avslutades efter fyra intensiva dagar den 24 augusti i Almedalsbiblioteket med ett ur-uruppförande av föreställningen Evigheten
SAMTAL - mellan författare om kärlek, om poesiöversättning och evigheten, mellan konstarterna - var årets tema. Festivalen invigdes i Visby i direkt anslutning till det hus, med stadens bästa utsikt, där tusentals böcker har skrivits och översatts och där tusentals litterära och mänskliga möten ägt rum. Festivalen inleddes med tal och litterära smakprov som följdes av klockspel, bubbel, öppet hus och vernissage. Festivalen fortsatte samma kväll med ett program på Almedalsbiblioteket.
Under festivalens fyra intensiva dagar fanns möjlighet att höra poesi på hindi, ett språk som härstammar direkt från Sanskrit, att lyssna på rumänskan Liliana Ursus extraordinära poetiska röst, på den estniska poesins regerande drottning Doris Kareva, att njuta av grekiskan framförd av unga grekiska författare som öppnat dörren på glänt till samtida grekisk poesi och filosofi. Man hade också tillfälle att höra Cecilia Hansson och Inger Bråtveits Love-dokumentär, ett destillat av en poetisk dialog som startade i Visby för ettochett halvt år sedan. Texterna blev utsagda, ifrågasatte och anropade.
BCWT har återigen genom poesifestivalen introducerat nya författare för den svenska publiken genom specialbeställda översättningar. I år från grekiska och rumänska.
Årets festivalprogram och deltagarurval var i mångt och mycket ett resultat av professionella och personliga dialoger mellan författarna. Doris Kareva och Liliana Ursu, Cecilia Hansson och Inger Bråtveit, Christos Chrissopoulos och Giorgos Chantzis, Teji Grover och Birgitta Wallin. Alla befinner de sig mitt i ett pågående litterärt samarbete.
Resultat? Det blev spännande möten med diverseklingande språk, stor poesi som vädrar alla känslorum. Publiken kunde också ta del av ett samtal om poesiöversättning - ”lost and found in translation” (eller handlar det kanske mer om det man så exakt uttrycker på norska ”gjendiktning”?). Dessutom hade man ett gyllene tillfälle av förtrollas av arabiskan i poeten och Palestinska PEN-ordföranden Hannah Awwads framförande.
Lördagens fullspäckade program, med läsningar i Klintehamn och Roma, avslutades inomhus (istället för det planerade ”utomhus – om vädret tillåter!”) på Klinten i Visby med en stor vacker film av regissören, tillika poeten, Theodoros Angelopoulos, Evigheten och en dag.
Festivalen avslutades på söndagen med Doris Kareva och STRÅF, där den sjungande stråkkvartetten tillsammans med pianisten och tonsättaren Stefan Forssén för första gången framförde en del ur föreställningen Evigheten, med text av Doris Kareva och musik av Stefan Forssén.
Festivalens affisch designades av den litauiska författaren och konstnären Sigute Chlebinskaité.
Festivalen arrangerades med stöd av Nordiska kulturfonden och EU Kulturprogram och i samarbete med Almedalsbiblioteket, Kapitelhusgården, Gotland Konstmuseum, Klintehamn bibliotek, Roma Kungsgård, Tidskriften Karavan, KF Roxy, Folkets Bio, Film på GotlandBCWTs bibliotek

BCWTs bibliotek, med fokus på referenslitteratur, skönlitteratur och poesi från Östersjöregionen och Norden, är unikt i Sverige och utökas ständigt. Samlingen innehåller i första hand samtidslitteratur samt referensmaterial.
BCWT fortsätter att bygga upp sin samling av barnböcker med inriktning på bilderböcker från de baltiska och skandinaviska länderna.EU- projekt 2007-2008 och 2008-2010

BCWT avslutade sitt ettåriga samarbetsprojekt med översättarhögskoleutbildning EKEMEL (Aten) och översättarcentrum i Seneffe, Belgien. Medlen inom detta projekt fördelades som rese- och uppehållsstipendier samt finansierade genomförandet av den 15 internationella poesifestivalen och kontinuerlig publikverksamhet.
Tillsammans med sina samarbetspartners Ventspils internationella hus för författar- och översättare i Lettland, och Estniska författarförbundet har BCWT sökt och beviljats nya EU-medel med projektstart i oktober 2008. Projektet Common Sea – Come and See! (Gemensamt hav – Kom och se!) pågår fram till oktober 2010 och kommer att ge BCWT möjlighet att utvidga och fördjupa sitt Östersjösamarbete. BCWT är koordinator och bär huvudansvaret för projektets ekonomi och innehåll.
En betydande del av det administrativa arbetet las på ansöknings-, bokförings- rapporterings- och rekvisitionsrutiner som sammanhänger med hanteringen av EU-bidrag.


Besök

BCWT hade under 2008 en mängd besökare – studenter från högskolan och andra gotländska skolor, kulturarbetare, musiker, konstnärer, politiker, tjänstemän, ambassadörer med flera.
Författarnas och översättarnas röster:


De mjuka värden som produceras på centret kan nog de flesta förstå. Den exklusiva men kanske inte så brett lästa poeten som under några veckors vistelse får en möjlighet att skriva en diktsvit som i framtiden kanske räknas som banbrytande, som påverkar en generation diktarkollegor, eller vars dikter kanske skänker en omätbar glädje för ett litet fåtal läsare, och i det lilla bidrar till en vackrare värld.
Vad man däremot kanske inte reflekteras över är att centret också genererar pengar, och bidrar mer till statskassan än vad det får i bidrag. Jag kan använda mig själv som exempel. Under ett ett halvårs tid 2001 fick jag vid flera tillfällen möjlighet att arbeta på centret, sammanlagt ett par månader, och skrev då den avgörande sista tredjedelen till det som skulle bli Den vidunderliga kärlekens historia. Nu sex år senare kan jag konstatera att denna ”investering” lönade sig. Boken har sålts i nästan 400 000 exemplar bara i Sverige, och gått på export till ett trettiotal länder. Den har blivit en hel liten industri, och summorna den har omsatt – och dragit in i skatt till statskassan – går att räkna i miljontals kronor. Detta hade inte varit möjligt utan centret, och det hade heller inte varit möjligt om min vistelse på centret hade varit förbunden med krav på prestation, ty så kan en författare inte arbeta. Istället fick jag en möjlighet, som då inte gavs mig någon annanstans, att i lugn och ro, i den mest kreativa miljö man kan tänka sig, skriva färdigt min roman. Jag vågar påstå att den inte hade blivit alls lika bra om det inte varit för min vistelse här; troligen hade den, som mitt liv såg ut just då, överhuvudtaget inte blivit färdigskriven. Men tack vare centret blev det tillslut en roman.
Man tänker kanske sällan i de termerna när man talar om BCWT, men centret utgör det första viktiga ledet i den näringskedja till det som faktiskt är en bokindustri som idag omsätter miljarder kronor. Kostnaden för mina vistelser på centret har betalat sig många gånger om.

Visby, den 6 maj 2008
Carl-Johan Vallgren, författare, Sverige”Om jag bara kunde lägga detta ställes magi i en burk och bära den med mig i världen. Tack!”
Kjell Westö, författare, Finland”Thank you so much for sending me the photos of the fantastic trip to Fårö and for making it possible for us to visit that incredible island.
It was another of the many gifts I received from the Baltic Centre for Writers and Translators.
Again and again this February I experienced the special nature of Visby and of the Baltic Centre. A nature hat shows in the quality and quantity of the work I could accomplish, and in the blessed atmosphere of the place.
A charmed white winter hung in the house. All seemed subdued, from colors to sounds, and the words (and songs) of poets met with the ones of writers in such a fruitful way!
Together we enjoyed wine, food, and texts, learning about the work or each other and building friendships and a net between people from all over Europe.
All that thanks to the very special character of the Centre, where freedom and the work of the mind mix in such an unprecedented way, demonstrating the possibility of such a precious model of cultural interchange to prosper and give its fruits.
And on top of that the frame of Visby, a thing of beauty that witnesses to centuries of culture.
My days there have been warmed up by the constant feeling of a welcoming, supporting, community of kindred spirits, something that was specially precious to me.
For about three weeks I could concentrate on the first draft of the translation of the memoir by Raimond Gaeta, Romulus my father which I will send you as soon as it will be out in Italian.”

Maria Baiocchi, översättare, Italien
”Det var verkligen en stark upplevelse att vara på BCWT: språkligt - med försöken att begripa vad som sades mellan litauiskan, vitryskan, polskan och finskan; geografiskt - med detta underliga landskap som jag hade glömt existerar i Sverige; biografiskt - med spöken ur mitt eget förgångna som dök upp i Visby stad, tonåringar, otyglade, som badade i fontäner och strosade runt i skogen med facklor; och inte minst litterärt - med inspirerande samtal med fina människor, och framför allt tid, den mest exklusiva tid jag någongång tillbringat med mitt eget manus, vilket jag hoppas blir färdigt en dag så att jag kan sända en bok till det fina biblioteket av gåvoböcker.

Jag skulle gärna vilja erbjuda BCWT en annons för poesifestivalen i nästa nummer av Kritiker (www.kritiker.nu) med deadline 12 maj (utkommer någon gång i slutet av juni).

Jag kom mig aldrig för att skriva varken i gästboken, eller någon rapport, och sista natten när jag tänkt att göra allt detta - fick jag sällskap av Elo Viiding, som blev en god vän, helt oväntat och plötsligt.

…om denna plats där så mycket oväntat kan hända, och kollidera, på det mest lyckade vis.

Idag är det en av de sällsynta dagarna på året när Kottbusserdamm i Kreuzberg är en vacker gata, nämligen när körsbärsträden står i blom, och överallt strosar folk omkring, lojt och lite förvirrat, i det 17-gradiga vårvädret.”

Vänliga hälsningar från Kreuzberg.
Annelie Axén
”Cecilia arbetade med att finslipa "Spegelsken", en bok som utkommer på Atlas, den 13 mars 2008.
De sista små ändringarna krävde den koncentration som nästan bara Visby och BCWT kan erbjuda.
Dessutom påbörjade Cecilia översättningsarbetet med Monika Rincks underbara språkexperiment till dikter, i "zum fernbleiben der umarmung"

Inger arbeidde med vitale og draumeaktige delar i ferdigstillinga av ”Siss og Unn”, ein roman som går i fri dialog med ”Is-slottet” (1961) av Tarjei Vesaas. ”Siss og Unn” kjem ut på Oktober Forlag, primio mai 2008.02.20.
Utan opphaldet i Visby og BCWT er det tvilsamt at desse siste suittene i det heile teke hadde lete seg skriva fram.
Elles avslutta Inger essayet om Tarjei Vesaas: ”Ettersom det var rodde han gjorde, såg han heile tida det han reiste i frå” . Essayet er ei lesing av romanen ”Fuglane” (1957), som saman med 25 andre essays om Norges nasjonaldiktarar, kjem ut i bokform under tittelen ”Den Norske Kanon” på Cappelen Damm-forlag ulitmo april 2008

Parallellt med respektive enskilda arbeten växte vårt "Love-projekt" fram.
Tack vare BCWTs gästfrihet fick vi tid och rum och allra främst inspirationen att utveckla det som vi påbörjade i januari 2007, och som vi hållit levande sedan dess.
"Love-projekt" är ett språkligt och existentiellt projekt som berikar och utvecklar och utmanar vårt befintliga textuella arbete.
Vi är vänner och kollegor på samma gång.”

Inger Bråtveit & Cecilia Hansson, januari 2008, BCWT Visby


Östersjöns Författar- och Översättarcentrum finansieras av:

Statens kulturråd
Gotlands Kommun


Projekten och stipendierna sponsrades av:


EU Kulturprogram
Nordiska ministerrådet
Tysklands översättarfond
Gotlands Kommun
Finlands svenska författarförening
Sveriges generalkonsulat i Istanbul
Islands Författarförbund
Svenska institutet
Kulturkapitaal (Estlands kulturfond)/Estlands Författarförbund
Nätverk och samarbetspartners


Kulturrådet
Utrikesdepartementet
CBSS, Östersjöstaternas Råd
Länsstyrelsen på Gotland
Gotlands Kommun
Kulturförvaltningen vid Gotlands Kommun
Svenska Institutet
Baltic Writers’ Council/Östersjöns Författarråd
Almedalsbiblioteket
Länsbiblioteket på Gotland
Baltic Art Center, BAC
Visby Internationella Tonsättarcentrum
Kulturdepartementet
Länsmuseet på Gotland
Gotlands Konstmuseum
Nordiska Ministerrådet
Kulturutredningen
Kulturkontakt Nord
KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd)
Elektro Akustisk musik i Stockholm (EMS)
Hemse folkhögskola/Skrivarlinje i Fårösund
Rikskonserter
Litauens ambassad i Sverige
Estlands Författarförbund
Nordiska Ministerrådets kontor i Tallinn
Lettlands ambassad i Sverige
Polska ambassaden i Sverige
Sveriges författarförbund
Norges författarförbund
Islands författarförbund
Sveriges generalkonsulat i Istanbul
Röda Korset
Rädda Barnen
Svenska PEN
Almedalsveckan
Sveriges kontor i Minsk, Vitryssland
Sveriges Generalkonsulat i Kaliningrad
Högskolan på Gotland
Länsbiblioteket på Gotland
Tonsättarskolan
Svenska Akademien
Bok & Biblioteksmässan i Göteborg
Bokmässan i Helsingfors
Litteraturdagarna i Mariehamn
EFAH (European forum for culture and heritage)
Tidskriften Kritiker
SIDA Östersjöenheten
Nordiska konstnärsråden
Litauens Författarförbund
Europeiska Kommissionen

RECIT (Réseau Européen des Centres Internationaux de Traducteurs littéraires)
Europäisches Übersetzer Kollegium
Collège Européen des Traducteurs Littéraires (Seneffe)
Casa del Traductor
Collège International des Traducteurs Littéraire
The British Centre for Literary Translation
Magyar Fordítóház Alapítvány
Tyrone Guthrie Centre (à Annaghmakerrig)
Civilta dei Territori Letterari (Torino)
Vertalershuis / Translators’ house
Literárne informacné centrum
National Book Centre in Greece
EKEMEL
International Writers’ and Translators’ House in Ventspils
Regionala utvecklingsenheten Gotlands Kommun
Visby Stift
Biskop Lennart Koskinen
S:ta Maria domkyrka i Visby
Frankfurt Book Fair
Gotlands Tidningar
Gotland Press
Sveriges Television Östnytt
Sveriges Radio
Radio Gotland
Litterarische Colloquium i Berlin
Litterär gestaltning, författarutbildning i Göteborg
Tidskriften New World Music Magazine
PA-kompaniet, ljus, ljud och produktion
Duo Violoncellissimo
Kapitelhusgården
Internationella gästhemmet i Stockholm
STRÅF
Stefan Forssén
Sveriges konstföreningar
Svensk/Grekiska föreningen i Stockholm
Tidskriften KaravanStyrelsens tack

BCWT är för sin verksamhet beroende av goda kontakter med institutioner, organisationer och enskilda i många länder. Under år 2008 fick vi stöd av många gamla och nya samarbetspartners, både på och utanför Gotland.
Ett varmt tack till alla!

Visby, april 2009


Lars Magnus Lahne
Rolf K Nilsson
Karin Fager
Anders Bodegård
Peter Curman
Mudite Treimane
Helena Sinervo


Reports:
Annual Report 2016
Annual Report 2015
Annual Report 2014
Annual Report 2013
Annual Report 2012
Annual Report 2011
Annual Report 2010
Annual Report 2009
Annual Reports archive

Books:
Taste of Paper
Allt är Väg
Navigare - Visby text book nr 1
Gender in Children´s Literature
Book about the Centre
Ett drömseminarium

Misc.
The BCWT Collection