Events 2019Samtal om konstnärlig frihet, 12 november


Litterär afton, 25 september, med Gunilla Boëthius, Åsa Maria Kraft, Arne Hugo Stølan och Liza Alexandrova-Zorina

Workshop för översättare från svenska till polska 1-5 maj

Baltic Writers Council, General Assembly, 27–28 April

Round table discussion dedicated to the work of literary translators, 26 April.

Symposium
Flerspråkig litteratur och läsaren/ Multilingual Literature and The Reader, 7–9 mars


Litterär afton med nordiska författare, 7 mars
Samtal om konstnärlig frihet

BAC och Östersjöns författar- och översättarcentrum bjuder in till ett program på temat Konstnärlig frihet.

12 november kl 17.30 - 19.00
Plats: Östersjöns författar- och översättarcentrum, Uddens gränd 3 Visby

Barys Piatrovich, prosaförfattare och ordförande för Förbundet av Belarusiska författare, samtalar med Lena Pasternak om skrivande, språk och yttrandefrihet.

Fikret Atay, turk-kurdisk konstnär bosatt i Örebro där han fram till augusti var fristadskonstnär, visar sin kortfilm ”The Flood”. Filmen berör erfarenheter av flykt och exil, och spelades in under Atays residens på BAC

Niklas Westergren, lärare i samhällsvetenskap på Wisbygymnasiet, berättar om BACs skolworkshop Utflykten. Workshopen, som undersöker frågor om demokrati, yttrandefrihet och samhällsengagemang, genomförs den 7-12 november i samarbete med Bergmancenter.
Litterär afton
25 september kl 18.00


Varmt välkomna till höstens första litterära afton med
Gunilla Boëthius, Åsa Maria Kraft, Arne Hugo Stølan och Liza Alexandrova-Zorina, f.n. stipendiater på Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby!

Detta sker på Östersjöns författar- och översättarcentrum på Uddens gränd 3 Visby!

Fri entré!

Gunilla Boëthius, dramatiker, journalist och författare. Hon har lång yrkeserfarenhet som journalist; i skarven mellan 60- och 70-talen var hon på ABF:s tidning Fönstret, därefter på Aftonbladets kulturredaktion. 2015 kom hennes första vuxenroman Ofri, en passion från 70-talet.

Liza Aleksandrova-Zorina, författare och journalist bosatt och verksam i Moskva. Var under 2018 ett halvår i Sverige som Sverker Åström-stipendiat.

Åsa Maria Kraft, poet, handledare vid Lunds Universitets Författarskolan. Hon debuterade 1997 med 4 Påhitt. Hennes bok Bevis belönades med Sveriges Radios Lyrikpris, och diktsamlingen Randfenomen tilldelades Gerard Bonniers Lyrikpris. Åsa Marias senaste diksamling Robotsand kom ut 2018.

Arne Hugo Stølan debuterade 1987 med Min tid med Mathilde, och har sedan dess givit ut ett 10-tal diktsamlingar. Arne Hugo har också undervisat vid Skrivkonstlinjen på Nansenskolan.
Bakgrundsbild © Selma Ancira
Workshop för översättare från svenska till polska 1-5 maj

Kursledare Justyna Czechowska,

onsdag, 1 maj
Ankomst av de sju deltagarna under dagen

Kväll samling av alla kursdeltagare

torsdag, 2 maj
9.00 Introduktion Lena Pasternak
9.30 – 12.00 Arbete med texter, Andrea Lundgren

Lunch

13.30 – 14.15 Introduktion Kulturrådet Maria Antas
14.45 – 15.45 ”Om att översätta från polska till svenska och andra äventyr” av Stefan Ingvarsson
16.00 – 18.00 Arbete med texter – fortsättning

19.00 Middag

fredag, 3 maj
9.30 – 12.00 Arbete med texter – fortsättning

Lunch

13.30 – 14.30 Föreläsning av språkvetare Anders Svensson
15.00 – 16.00 Föreläsning av litteraturvetare Annina Rabe

19.00 Middag

lördag, 4 maj
10.00 – 13.00 Arbete med texter

Lunch
12-16 SECOND HAND – KLÄDMARKNAD, Clarion Hotel
Eftermiddag Promenad i Visby

19.00 Middag
21.00 En Bergmanfilmkväll på centrums bibliotek

söndag, 5 maj
fri dag eller hemresa

måndag, 6 maj
hemresa

Baltic Writers Council, General Assembly, 27–28 April

As a result of 2019 year meeting the General Assembly of BWC underlines the importance of literary translation as a tool for surviving and development of minority and regional languages as such.
Round table discussion dedicated to the work of literary translators, 26 April.

Participants:

Hilde Lyng, The Norwegian Association of Literary Translators Mårten Westö, Society of Swedish Authors in Finland
Mrs. Magnea J. Matthiasdottir, The Icelandic Writers Union
Mudite Treimane, Writers Union of Latvia
Justyna Czechowska, Polish Literary Translators Association
Taina Helkamo, Finnish Translators Union
Kazimiera Astratovienė, Association of Lithuanian Translators
Dmitri Plax, Union of Belarusian Writers
Ingrid Velbaum-Staub, Estonian Writers Union
Anna Säflund-Orstadius, Swedish Writers Union


Read more
Litterär afton med nordiska författare på Almedalsbibiloteket


Torsdagen, 7 mars, kl 19.30
Fri entré!

Östersjöns Författar- och Översättarcentrum i Visby bjuder in till en nordisk författarkväll med uppläsningar i samarbete med litteraturforskare från Uppsala, Stockholm och Helsingfors universitet.

Medverkande
Ralf Andtbacka, Finland
Marjaneh Bakhtiari, Sverige
Kristian Guttesen, Island
Zinaida Lindén, Finland
Øyvind Rimbereid, Norge

Programmet arrangeras i samband med

Symposium

”Flerspråkig litteratur och läsaren”

som äger rum på Östersjöns Författar- och Översättarcentrum i Visby den 7–9 mars 2019

Symposiet ”Flerspråkig litteratur och läsaren” sätter fokus på flerspråkighet i samtida litteratur från Norden. Flerspråkighet är ett lika gammalt fenomen som litteraturen själv och Norden har alltid präglats av språklig mångfald. Flerspråkig litteratur har blivit alltmer framträdande under de senaste decennierna, delvis som ett resultat av globalisering och migration. Ett stort antal samtida författare har antingen bytt språk och börjat skriva på ett annat språk än modersmålet, eller börjat använda flera språk i sina litterära verk. Den prosa och poesi som skapas av författare som Ralf Andtbacka, Marjaneh Bakhtiari, Kristian Guttesen, Zinaida Lindén, Eija Hetekivi Olsson, Øyvind Rimbereid (och många fler) utmanar läsare genom att ifrågasätta den syn på språk nation och identitet som har varit rådande sedan nationalismens framväxt under tidigt 1800-tal. Forskarintresset för litterär flerspråkighet har vuxit stort sedan början av 2000-talet, något som återspeglas i flera monografier och antologier i ämnet. Trots detta saknas ett teoretiskt ramverk som på ett övertygande och mångfacetterat sätt kan redogöra för den påverkan som flerspråkighet har på både skrivande och läsande av litteratur. Symposiet kommer att bidra till att klargöra detta genom sitt fokus på läsprocessen i samband med flerspråkig litteratur.


Symposiet arrangeras av en grupp litteraturforskare vid universiteten i Stockholm, Uppsala och Helsingfors samt Östersjöns författar- och översättarcentrum
Symposiet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.


PROGRAM

Torsdag 7 mars
16.00 Session 1
– Zinaida Lindén: Reskamrater
– Julie Hansen: Nomadism and Language-Switching in Zinaida Lindén’s Depiction of the Life of a Diplomat’s Wife
– Heidi Grönstrand: Putslustigt eller politiskt? Om den språkliga uppfinningsrikedomen i Eija Hetekivi Olssons Miira
19.30 Uppläsningskväll på Almedalsbiblioteket.

Fredag 8 mars
9.30 Session 2
– Øyvind Rimbereid: Mumlesang
– Anne Karine Kleveland: Blandingsspråk og eye dialect: leseropplevelser i møtet med det rareste språket i norsk litteratur fra 2000-tallet
11.00 Session 3
– Lena Pasternak: Några funderingar om litterär flerspråkighet utifrån Författar- och översättarcentrets erfarenheter
– Karin Nykvist: Situerad flerspråkighet
– Antje Wischmann: Språketnografisk översättning som stilmedel i Thom Lundborgs roman För vad sorg och smärta (2016)
14.00 Session 4
– Marjaneh Bakhtiari: Utan titel
– Julia Tidigs: Skillnadens inskrift i kropp och text: Skönlitterär gestaltning av brutet språk ur läsarperspektiv
– Helena Bodin: Skriftens roll i skådespelet – om litterär flerspråkighet i Göran Tunströms drama Chang Eng (1987)

Lördag 9 mars
9.15 Session 5
– Ralf Andtbacka: Alla språk är främmande språk – om poesin och skrivandet
– Kristina Malmio: Algoritmer, sökmotorer och supraledare. Teknologi och flerspråkighet i Ralf Andtbackas Wunderkammer
10.30 Session 6
– Markus Huss: Att läsa fyrdimensionellt: Teckenspråkets affekter och funktioner i Michael Roes roman Die Laute (2012)
– Kristian Guttesen: Poems about language and lifeSymposium

“Multilingual Literature and The Reader”

will be held at Batic Centre for Writers and Translators in Visby, 7 – 9 March 2019

The symposium is being arranged by a group of literary researchers at Stockholm, Uppsala, Helsinki universities and Baltic Centre for Writers and Translators


The symposium "Multilingual Literature and the Reader" focuses on multilingualism in contemporary literature from the Nordic countries. Multilingualism is a phenomenon as old the literature itself and the Nordic region has always been characterized by linguistic diversity. Multilingual literature has become increasingly prominent in recent decades, partly as a result of globalization and migration. A large number of contemporary authors have either changed language and started writing in a language other than their mother tongue, or started using several languages ​​in their literary works. The prose and poetry created by writers like Ralf Andtbacka, Marjaneh Bakhtiari, Kristian Guttesen, Zinaida Lindén, Eija Hetekivi Olsson, Øyvind Rimbereid (and many more) challenge readers by questioning the view of language, nation and identity that has been prevalent since nationalism emerged in the early 1800s. The research interest in literary multilingualism has grown rapidly since the early 2000s, which is reflected in several monographs and anthologies on the subject. Despite this, there is a lack of theoretical framework which in a convincing and multifaceted manner can account for the influence that multilingualism has on both writing and reading literature. The symposium will contribute to clarify this through its focus on the reading process in connection with multilingual literature. The symposium takes place 7-9 March at the Baltic Centre for Writers and Translators in Visby. It is organized by a number of literary studies researchers from Uppsala, Stockholm and Helsinki universities and by the Baltic Centre for Writers and Translators. The symposium is financed by the Riksbankens Jubileumsfond.

In connection to the symposium a literary public programme takes place at Almedal Library on 7 March.

 

Events 2022
Events 2021
Events 2019
Events 2018
Events 2017
Events 2016
Events 2015
Events 2014
Events 2013
Events 2012
Events 2011
Events 2010
Events 2009
Events 2008
Events 2007
Events 2006
Events 2005
Events 2004
Events 2003


Previous events

Events archive


Extensive projects

Den Europeiska Översättarsmedjan
Think Future - Do Now